Algemene voorwaarden

Artikel 1 Uitvoering opdracht
1
Van Dijk Ontwerp en Engineering zal de opdracht naar beste weten kunnen vervullen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever daarbij als adviseur terzijde.
2
De opdrachtgever verschaft Van Dijk Ontwerp en Engineering alle hem ter beschikking staande informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Van Dijk Ontwerp en Engineering kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is.
3
De opdrachtgever zal zonder voorafgaand overleg met Van Dijk Ontwerp en Engineering geen derden inschakelen wanneer dat van invloed zou kunnen zijn op het vervullen van de opdracht door Van Dijk Ontwerp en Engineering.
4
Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.
5
Indien voor de door de adviseur te verrichten werkzaamheden termijnen zijn overeengekomen, dan staat Van Dijk Ontwerp en Engineering er voor in dat de werkzaamheden binnen die respectieve termijnen zullen worden uitgevoerd, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 2 Advieskosten
1
Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze de advieskosten, zijnde het honorarium, de bijkomende kosten zijn geregeld:
1a
Op basis van de door Van Dijk Ontwerp en Engineering bestede tijd tegen een van tevoren afgesprokenuurtarief;
1b
Door een vast bedrag;
1c
Naar enig andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
2
De opdrachtgever dient Van Dijk Ontwerp en Engineering naast de advieskosten een vergoeding te betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van onder meer:
2a
Na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;
2b
Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. Van Dijk Ontwerp en Engineering zal de opdrachtgever vooraf inlichten omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
3
Niet in de advieskosten inbegrepen zijn de kosten die Van Dijk Ontwerp en Engineering maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reiskosten. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 Betaling
1
Van Dijk Ontwerp en Engineering declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden en de kosten met een tussentijd van minstens één maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2
Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van die declaratie.
3
Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Van Dijk Ontwerp en Engineering is gerechtigd met ingang van de vervaldatum de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen.
4
Indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig betaalt, is Van Dijk Ontwerp en Engineering gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
5
Indien Van Dijk Ontwerp en Engineering tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet bevoegd de door Van Dijk Ontwerp en Engineering reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken.

Artikel 4 Gebruik ontwerp
1
De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.
2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan te brengen dan in overleg met Van Dijk Ontwerp en Engineering.
3
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het uitgevoerde ontwerp geheel of gedeeltelijk te herhalen zonder voorafgaande toestemming van Van Dijk Ontwerp en Engineering. Van Dijk Ontwerp en Engineering kan aan zijn toestemmingvoorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding. Van Dijk Ontwerp en Engineering zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5 Voortijdige beëindiging opdracht
1
De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. Van Dijk Ontwerp en Engineering kan de opdracht uitsluitend ingeval van gewichtige redenen opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd.
2
Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever dient Van Dijk Ontwerp en Engineering de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
3
Indien de opdracht wordt opgezegd, mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp niet realiseren dan na voorafgaande toestemming van Van Dijk Ontwerp en Engineering. Van Dijk Ontwerp en Engineering zal zijn toestemming niet onthouden wanneer dat in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6 Vertraging bij de uitvoering van de opdracht
1
Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Van Dijk Ontwerp en Engineering niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden Van Dijk Ontwerp en Engineering diens kosten die daarvan het gevolg zijn te vergoeden. Van Dijk Ontwerp en Engineering dient de kosten/schade zo veel mogelijk te beperken.
2
Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan zal Van Dijk Ontwerp en Engineering, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever laten weten op welke termijn Van Dijk Ontwerp en Engineering de uitvoering van de opdracht zal hervatten. Van Dijk Ontwerp en Engineering zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1
Van Dijk Ontwerp en Engineering is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Van Dijk Ontwerp en Engineering in de nakoming van zijn verplichtingen.
2
Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend Van Dijk Ontwerp en Engineering onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden.
3
Indien de opdrachtgever van mening is dat Van Dijk Ontwerp en Engineering is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk.
4
De door Van Dijk Ontwerp en Engineering te vergoeden schade is het maximale bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht. Tenzij er aan de zijde van Van Dijk Ontwerp en Engineering sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
5
Voor het overige geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid art. 13 van de DNR 2011

Artikel 8 Geschillen
1
Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Van Dijk Ontwerp en Engineering zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
2
Alle geschillen – daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en Van Dijk Ontwerp en Engineering mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter.
3
Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Van Dijk Ontwerp en Engineering
Patrijslaan 2
7711 LE  Nieuwleusen
M: 06-409 14 907
E: info@vandijkontwerpengineering.nl

Bel mij z.s.m. terug