Artikel 1 Uitvoering opdracht
1
BTvD zal de opdracht naar beste weten kunnen vervullen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever daarbij als adviseur terzijde.
2
De opdrachtgever verschaft BTvD alle hem ter beschikking staande informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. BTvD kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is.
3
De opdrachtgever zal zonder voorafgaand overleg met BTvD geen derden inschakelen wanneer dat van invloed zou kunnen zijn op het vervullen van de opdracht door BTvD.
4
Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.
5
Indien voor de door de adviseur te verrichten werkzaamheden termijnen zijn overeengekomen, dan staat BTvD er voor in dat de werkzaamheden binnen die respectieve termijnen zullen worden uitgevoerd, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 2 Advieskosten
1
Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze de advieskosten, zijnde het honorarium, de bijkomende kosten zijn geregeld:1aOp basis van de door BTvD bestede tijd tegen een van tevoren afgesprokenuurtarief;
1b
Door een vast bedrag;
1c
Naar enig andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.2De opdrachtgever dient BTvD naast de advieskosten een vergoeding te betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van onder meer:
2a
Na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;2bDoor de opdrachtgever verlangde wijzigingen. BTvD zal de opdrachtgever vooraf inlichten omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
3
Niet in de advieskosten inbegrepen zijn de kosten die BTvD maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reiskosten. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 Betaling
1
BTvD declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden en de kosten met een tussentijd van minstens één maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2
Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van die declaratie.
3
Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. BTvD is gerechtigd met ingang van de vervaldatum de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen.
4
Indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig betaalt, is BTvD gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.5Indien BTvD tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet bevoegd de door BTvD reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken.

Artikel 4 Gebruik ontwerp
1
De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.
2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan te brengen dan in overleg met BTvD.
3
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het uitgevoerde ontwerp geheel of gedeeltelijk te herhalen zonder voorafgaande toestemming van BTvD. BTvD kan aan zijn toestemmingvoorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding. BTvD zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5 Voortijdige beëindiging opdracht
1
De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. BTvD kan de opdracht uitsluitend ingeval van gewichtige redenen opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd.
2
Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever dient BTvD de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
3
Indien de opdracht wordt opgezegd, mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp niet realiseren dan na voorafgaande toestemming van BTvD. BTvD zal zijn toestemming niet onthouden wanneer dat in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6 Vertraging bij de uitvoering van de opdracht
1
Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die BTvD niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden BTvD diens kosten die daarvan het gevolg zijn te vergoeden. BTvD dient de kosten/schade zo veel mogelijk te beperken.
2
Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan zal BTvD, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever laten weten op welke termijn BTvD de uitvoering van de opdracht zal hervatten. BTvD zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1
BTvD is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door BTvD in de nakoming van zijn verplichtingen.
2
Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend BTvD onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden.
3
Indien de opdrachtgever van mening is dat BTvD is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk.
4
De door BTvD te vergoeden schade is het maximale bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht. Tenzij er aan de zijde van BTvD sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
5
Voor het overige geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid art. 13 van de DNR 2011

Artikel 8 Geschillen
1
Verschillen van mening tussen opdrachtgever en BTvD zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
2
Alle geschillen – daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en BTvD mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter.
3
Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

BTvD
Turfslag 34
7711 MG Nieuwleusen
T: 0529-484852
M: 06-40914907
E: info@btvd.nl

Bel mij z.s.m. terug